Articles Posted in the " ราคา iphone 5s " Category

  • ราคาโทรศัพท์มือถือ iphone 5s

    มาอัพเดต ราคาโทรศัพท์มือถือ  iphone 5s ดีกว่าว่าจะออกมาเป็นอย่างไร จากที่มีข่าวออกมาแล้วว่าทาง Apple จะเปิดตัวโทรศัพท์  iphone 5s ในวันที่ 10 กันยายน 2556