Articles Posted in the " โปรแกรมแปลภาษา " Category

  • โปรแกรมแปลภาษา

    โปรแกรมแปลภาษา

    สำหรับเพื่อนๆที่ท่องอินเทอร์เน็ตเป็นประจำ และจำเป็นต้องเข้าเว็บไซต์ต่างประเทศเพื่อหาข้อมูล แต่ติดตรงที่ภาษาของเรานั้นแย่มาก บางทีเข้าไปก็ไม่สามารถเก็บข้อมูลที่สำคัญๆ มาได้หมด ทำให้ความรู้หรือข้อมูลที่เรานำมานั้นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และถ้าไปหาโปรแกรมมาใช้ก็คงเสียเงินหลายบาท วันนี้ทางเว็บไซต์มีโปรแกรมแปลภาษาต่างๆสำหรับผู้ที่ชอบท่องอินเทอร์เน็ตมาให้ได้รู้จักกัน