Articles Posted in the " Bitcoin " Category

  • Bitcoin สกุลเงินดิจิตอล พระเอกหรือเจ้าปัญหา

    Bitcoin สกุลเงินดิจิตอล พระเอกหรือเจ้าปัญหา

    ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายในโลกอินเตอร์เน็ต e-commerce นั้น การชำระเงินเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่ง ในระบบเศรษฐกิจนิเวศของอินเตอร์เน็ต และ Social commerce ต่างๆ โดยมักจะใช้ตัวกลางอย่าง online payment ในการรับเงินและชำระค่าสินค้า หรือ market place บางที่ก็ตั้งเงินของตัวเองขึ้นมาเป็นตัวกลางในการซื้อบริการต่างๆ ในเว็บไม่ว่า เกม ไอเท็ม สต็กเกอร์ บริการ Bitcoin จะทำให้เราแลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้ทั่วโลกอย่างสะดวก โดยมันจะเป็นเหมือนสกุลเงิน หรือสินทรัพย์คล้ายอย่างเดียวกับทองคำ โดยไม่มีการควบคุมหรือระบุตัวตนของเจ้าของบัญชีได้ นอกจากเจ้าอขงที่รุ้รหัสตัวเอง และ Bitcoin มันเสรีรัฐบาลไม่สามารถติดตาม ทำให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับการนำไปใช้ฟอกเงิน เล่นการพนัน ส่งเงินไห้อาชญากรที่ถูกอายัดบัญชี หรือหากมันมีความเชื่อมั่นที่สูงเมื่อไหร่ สกุลเงินหลักอย่างดอลล่า และหยวนอาจด้อยค่าลงไป […]