Articles Posted in the " e-mail " Category

  • สมัคร Hotmail

    ในยุคที่การสื่อสารไร้สายอย่างในปัจจุบันนั้นการสื่อสาร การรับ-ส่งข้อมูล หรือเอกสารต่างๆจะต้องใช้ความรวดเร็ว ซึ่งอีเมลเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องนี้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นอีเมลที่ใช้ในองค์กรต่างๆหรือจะเป็น Free mail อย่าง Hotmail ที่มีมายาวนานเกิน 10 ปี